محل تبلیغات شما
بسمه تعالی                               سرگذشت های کوچک وخواندنی         برگزیده ای از تاریخ و تمدن روستای بید      نویسنده :علیرضا عمرانی بیدی.                         دِینّه برفتّه بِیوم به کِینّی کِشوو به خِلِمِه چروندن هوشم دِخادوم بی چّشموم اِفتی وریِک چیزه کولوِه دِپّی سِختو چِنِم کّلّه مِدِنه خِندِدارس نّم کی بّو کِرده بِی.هولم کِرد خادخادم گوفتم ایِ وِمّندّش  که چِندِی مّرّه  اوش. بِِبِخشه خادش چّندِه مّرّه مِنظوروم هِیکّلِشس .دِل وِخادوم اِوردم هاول وِرداشتوم.خِلِمِه هار کّش دایوم وِرطِرف قّلّه.راستِشهِ باگِیوم بِتِرسِیوم گوفتوم نگنه صّحّبِش دِ اِی دورو بِرا  بِشِه .کِیس یاروب! خاب شوما نّمدِنه خِیلِه بِی مّعنِی بوزورگ بِی! هیچچی .وراه زّیوم وِرطِرّف قّلّه کِه بِه یّککرش چّشموم وِر اوبِندِه خدا اِفتِی وِیّک قولِه مِمِنِس نوگاش کِردوم دِیوم خدابیامورز جِلیِلِس که ازِ هِمو طِرِفای کِینّی کِشوو مّمّه .اونجِه دیِقِرونِم اِفتِی!   خدار شوکِر کِردوم کِه دِاو کِینهّ کِیِشوو وِرگِیر او نّکِردم.فِهمِیوم او چیِزوم اِزای خِنِه خوراب  بِیّه کِه دِاونجه بِه کنار آو برفته. دِستامه وِرآسموزّیوم خدار شوکِر کِردوم. کِه اِگِر وِرگِیر او مِکِردوم ازمور وِمو مِدا .ای اِز سِرگذشتای یّکه اِز چِپونای قله بی ( اورِم  خدابیامورزش) که براته نّقِل کِردوم.خلاصه الهی هرمسافری هرکجا هست به سلامتی وبدون خطر به منزلش برگردد.!!
اِمشالاه وازوم اِزاِی سِرگذشتا براته مگوم.شادبِشه.
کِیِنّی کِشوو -نام محلی درشرق بید
خّلّمّه- گوسفند
سِختو- کوه سنگی
بّو- دستشوی بزرگ

عالمان و روحانیون روستای بید

سرگذشت های کوتاه وخواندنی برگزیده ای از تاریخ وتمدن روستای بید (چهار شنبه سوری)

سرگذشت های کوچک وخواندنی برگزیده ای از تاریخ و تمدن روستای بید (قسمت 3)

  ,کِه ,کِردوم ,بِی ,ای ,کِشوو ,    ,روستای بید ,تمدن روستای ,کِردوم کِه ,و تمدن ,خدار شوکِر کِردوم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شادی و نشاط در مدرسه tourssafar آل موزیک | دانلود آهنگ های جدید همیار دوربین مدار بسته Colleen fruit-dryer-delmonti Leon's style شنبه (شمبه) گروه نرم افزاري فرکام ارائه‌دهنده‌ي راهکارهاي نرم‌ افزاري سازمان